Có 1 kết quả:

diào chuāng

1/1

diào chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a sash window

Một số bài thơ có sử dụng