Có 1 kết quả:

diào lán

1/1

diào lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hanging basket (for flowers)
(2) gondola (of cable car)