Có 1 kết quả:

diào lán

1/1

diào lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hanging orchid (Chlorophytum comosum)
(2) bracket plant