Có 1 kết quả:

diào guǐ jīn qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

strange and paradoxical