Có 1 kết quả:

diào chē wěi

1/1

diào chē wěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) lowest-ranking (student, participant etc)
(2) to rank at the bottom of the list
(3) to finish last