Có 1 kết quả:

tóng wèi sù fēn lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

isotopic separation