Có 1 kết quả:

tóng yú lèi

1/1

tóng yú lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

congruence class (of integers modulo n)