Có 1 kết quả:

tóng liáo

1/1

tóng liáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạn cùng làm quan

Từ điển Trung-Anh

(1) colleague
(2) fellow-worker

Một số bài thơ có sử dụng