Có 1 kết quả:

tóng huà

1/1

tóng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

assimilation (cultural, digestive, phonemic etc)

Một số bài thơ có sử dụng