Có 1 kết quả:

tóng huà zuò yòng

1/1

tóng huà zuò yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) assimilation
(2) anabolism (biology)
(3) constructive metabolism (using energy to make proteins etc)