Có 1 kết quả:

tóng xǐ

1/1

tóng xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Thank you for your congratulations!
(2) The same to you! (returning a compliment)