Có 1 kết quả:

tóng chuáng gòng zhěn

1/1

tóng chuáng gòng zhěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to share the bed
(2) (fig.) to be married