Có 1 kết quả:

tóng lè huì

1/1

tóng lè huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

social gathering at which those attending take it in turns to perform for the whole group (music, dancing or comedy etc)