Có 1 kết quả:

tóng yuán cí

1/1

tóng yuán cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cognate
(2) words having a common origin