Có 1 kết quả:

tóng sù yì xíng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

allotropy