Có 1 kết quả:

tóng lù rén

1/1

tóng lù rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fellow traveler
(2) comrade