Có 1 kết quả:

tóng pèi shēng zhí

1/1

tóng pèi shēng zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

isogamy