Có 1 kết quả:

míng bù fú shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

the name does not correspond to reality (idiom); it doesn't live up to its reputation