Có 1 kết quả:

míng chuí qīng shǐ

1/1

míng chuí qīng shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. reputation will go down in history (idiom); fig. achievements will earn eternal glory