Có 1 kết quả:

míng qì

1/1

míng qì

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng tăm, uy tín

Từ điển Trung-Anh

(1) reputation
(2) fame