Có 1 kết quả:

míng xiàng

1/1

míng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous prime minister (in ancient China)
(2) names and appearances (Buddhism)