Có 1 kết quả:

míng wén

1/1

míng wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous
(2) of good reputation

Một số bài thơ có sử dụng