Có 1 kết quả:

míng cài

1/1

míng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous dishes
(2) specialty dishes