Có 1 kết quả:

míng juér

1/1

míng juér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 名角[ming2 jue2]