Có 1 kết quả:

míng biǎo

1/1

míng biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

famous watch (i.e. expensive brand of wristwatch)