Có 1 kết quả:

míng mén

1/1

míng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous family
(2) prestigious house