Có 1 kết quả:

míng wén

1/1

míng wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) famous
(2) of good reputation