Có 1 kết quả:

hòu rén

1/1

hòu rén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người sau, thế hệ sau, hậu bối

Từ điển Trung-Anh

later generation