Có 1 kết quả:

hòu bàn chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

second half (of sporting competition)