Có 1 kết quả:

hòu zuò lì

1/1

hòu zuò lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recoil (of a gun)
(2) backlash
(3) reactive force