Có 1 kết quả:

hòu tíng

1/1

hòu tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) backyard
(2) imperial harem
(3) (slang) anus

Một số bài thơ có sử dụng