Có 1 kết quả:

hòu nǎo

1/1

hòu nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hindbrain
(2) back of the head