Có 1 kết quả:

hòu shè rèn zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

metacognition (Tw)