Có 1 kết quả:

xiàng xià

1/1

xiàng xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) down
(2) downward