Có 1 kết quả:

xiàng běi dì

1/1

xiàng běi dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

northward

Một số bài thơ có sử dụng