Có 1 kết quả:

xiàng zuǒ guǎi

1/1

xiàng zuǒ guǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn left