Có 1 kết quả:

xiàng hòu

1/1

xiàng hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

backward

Một số bài thơ có sử dụng