Có 1 kết quả:

xiàng xīn lì

1/1

xiàng xīn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) centripetal force
(2) (fig.) cohering force
(3) cohesion
(4) team spirit