Có 1 kết quả:

xiàng rì kuí

1/1

xiàng rì kuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sunflower (Helianthus annuus)