Có 1 kết quả:

xiàng huǒ

1/1

xiàng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to warm oneself facing the fire

Một số bài thơ có sử dụng