Có 1 kết quả:

xiàng liàng

1/1

xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vector