Có 1 kết quả:

xiàng liàng tú xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

vector graphics (computer)