Có 1 kết quả:

xiàng liàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vector product (of vectors)