Có 1 kết quả:

xiàng yú

1/1

xiàng yú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to face the corner (idiom)
(2) fig. to miss out on sth

Một số bài thơ có sử dụng