Có 1 kết quả:

jūn zhǔ guó

1/1

jūn zhǔ guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monarchy
(2) sovereign state