Có 1 kết quả:

Jūn shì tǎn dīng bǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Constantinople, capital of Byzantium