Có 1 kết quả:

jūn zǐ lán

1/1

jūn zǐ lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scarlet kafir lily
(2) Clivia miniata (botany)