Có 1 kết quả:

jūn zǐ dòng kǒu bù dòng shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

a gentleman uses his mouth and not his fist