Có 1 kết quả:

jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. for a nobleman to take revenge, ten years is not too long (idiom)
(2) fig. revenge is a dish best served cold