Có 1 kết quả:

jūn zǐ lán ㄐㄩㄣ ㄗˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scarlet kafir lily
(2) Clivia miniata (botany)